ZAS Věž, a.s.

 • Prodej konzumních brambor

  Prodej konzumních brambor - 12 Kč/kg   Pšenice krmná - 800 Kč/q Ječmen krmný - 800 Kč/q

 • Informace pro akcionáře

  POZVÁNKA Představenstvo společnosti ZAS Věž, a.s., se sídlem Věž č.p. 118, IČ 25924711 spisová...

Informace pro akcionáře

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti ZAS Věž, a.s., se sídlem Věž č.p. 118, IČ 25924711

spisová značka: B 1954 u Krajského soudu v Hradci Králové

 

svolává

řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat dne 26. srpna 2022 ve 12:30 hod

v kulturním domě ve Skále na adrese Skála č.p. 33

 

 

Program jednání:

 1. Zahájení, volba předsedajícího valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a roční účetní závěrce hospodaření s návrhem na úhradu ztráty za rok 2021
 4. Zpráva dozorčí rady, včetně zprávy o ověření účetní závěrky a výroku auditora
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021 a rozhodnutío rozdělení části nerozděleného zisku minulých let
 1. Volba člena představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
 2. Schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022
 3. Závěr

 

 

Prezence akcionářů začne ve 12 hod v místě konání valné hromady. Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo více valných hromadách (§ 399 ZOK). Doprava není společností zajišťována, náklady na dopravu nebudou účastníkům hrazeny. Akcionář se prokáže platným úředním průkazem totožnosti, v případě zastupování musí být předložena plná moc.

 

 

Informace pro akcionáře a návrhy představenstva k jednotlivým bodům programu valné hromady:

 

 

K bodu 1. pořadu jednání

Představenstvo navrhuje za předsedajícího této valné hromady pana Rostislava Vávru.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za předsedajícího této valné hromady pana Rostislava Vávru.

 

Zdůvodnění návrhu:

Volba předsedajícího valné hromady je požadavkem zákona.

 

K bodu 2. pořadu jednání

Vyjádření představenstva:

Pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady je podle zákona nezbytné ustanovení orgánů valné hromady. Představenstvo společnosti nenavrhuje konkrétní osoby do volených orgánů valné hromady a tento návrh nechává v působnosti akcionářů, případně předsedajícího valné hromady.

 

K bodu 3. pořadu jednání

Vyjádření představenstva:

Součástí obchodního vedení společnosti je zabezpečení řádného vedení účetnictví společnosti včetně zpracování řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Kompletní řádná účetní závěrka včetně návrhu na úhradu ztráty je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 25.07.2022 (v pracovních dnech od 8 - 12 hod). Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o hospodářské činnosti společnosti za rok 2021 včetně návrhu o úhradě ztráty za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let.

 

K bodu 4. pořadu jednání

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada má povinnost seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku včetně návrhu na úhradu ztráty a valné hromadě předkládá své vyjádření.

 

K bodu 5. pořadu jednání

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem              92.722                                           Pasiva celkem     92.722

Dlouhodobá aktiva     64.554                                           Vlastní kapitál     54.309           

Oběžná aktiva              27.909                                           Cizí zdroje            38.413

Výnosy celkem            60.966                                           Náklady celkem   63.609

Hospodářský výsledek (ztráta)       -2.643                     Dividenda (vč. daně)         240

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 včetně návrhu na úhradu ztráty

a rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let.

 

Zdůvodnění návrhu:

Projednání účetní závěrky valnou hromadou je zákonnou povinností.

 

K bodu 6. pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva pana Jaroslava Vytasila, bytem Herálec 255.

 

Zdůvodnění návrhu:

Návrh osoby ke zvolení do orgánu společnosti vychází z doporučení představenstva společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ZAS Věž, a.s.

ve znění předloženém představenstvem společnosti.

 

K bodu 7. pořadu jednání

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení auditora Ing. Josefa Novotného

(EKMA HB s.r.o.) pro zpracování auditu a ke schválení účetní závěrky za rok 2022.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje navrženého auditora pro účetní období roku 2022.

 

Ve Věži dne 20.07.2022                                                                                    

 

 Petr Adamec

 předseda představenstva

 

 

Plná moc

 

 

 

 

Já, níže podepsaný (á) .........................................................................       nar. ........................................

 

adresa bydliště       ...................................................................................................., dále jen zmocnitel,

 

 

 

z m o c ň u j i

 

 

 

Jméno a příjmení .................................................................................       nar. ........................................

 

adresa bydliště       ................................................................................................., dále jen zmocněnec,

 

 

 

aby mne v plném rozsahu a bez omezení zastupoval (a) na jednání řádné valné hromady společnosti

ZAS Věž, a.s., se sídlem Věž č.p. 118, PSČ 582 56, konané dne 26.srpna 2022 ve 12:30 hod

v kulturním domě ve Skále č.p. 33. Plná moc pro zastupování platí pro konání výše uvedené valné hromady a pro případ konání náhradní valné hromady.

 

 

 

V ..............................................      dne ..............................................          ..............................................

                                                                                                                                                   zmocnitel

 

 

 

 

zmocnění přijímám    .............................................

                                                     zmocněnec

Prodej konzumních brambor

Prodej konzumních brambor - 12 Kč/kg

 

Pšenice krmná - 800 Kč/q

Ječmen krmný - 800 Kč/q