ZAS Věž, a.s.

  • Informace pro akcionáře

    POZVÁNKAPředstavenstvo společnosti ZAS Věž, a.s., se sídlem Věž č.p. 118, IČ 25924711spisová...

  • Prodej konzumních brambor

    Prodej konzumních brambor - 12 Kč/kg   Pšenice krmná - 800 Kč/q Ječmen krmný - 800 Kč/q...

  • Inzerce

    .ZAS Věž, a.s. hledá opraváře zemědělských strojů. Jedná se o opravy zemědělských strojů, přípravy strojů na...

Informace pro akcionáře

POZVÁNKA
Představenstvo společnosti ZAS Věž, a.s., se sídlem Věž č.p. 118, IČ 25924711
spisová značka: B 1954 u Krajského soudu v Hradci Králové
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 30. června 2023 ve 12:30 hod
v kulturním domě ve Skále na adrese Skála č.p. 33
Program jednání:
1. Zahájení, volba předsedajícího valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a roční účetní závěrce hospodaření s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady, včetně zprávy o ověření účetní závěrky a výroku auditora
5. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2023
7. Závěr
Prezence akcionářů začne ve 12 hod v místě konání valné hromady. Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo více valných hromadách (§ 399 ZOK). Doprava není společností zajišťována, náklady na dopravu nebudou účastníkům hrazeny. Akcionář se prokáže platným úředním průkazem totožnosti, v případě zastupování musí být předložena plná moc.
Informace pro akcionáře a návrhy představenstva k jednotlivým bodům programu valné hromady:
K bodu 1. pořadu jednání
Představenstvo navrhuje za předsedajícího této valné hromady pana Rostislava Vávru.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje za předsedajícího této valné hromady pana Rostislava Vávru.
Zdůvodnění návrhu:
Volba předsedajícího valné hromady je požadavkem zákona.
K bodu 2. pořadu jednání
Vyjádření představenstva:
Pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady je podle zákona nezbytné ustanovení orgánů valné hromady. Představenstvo společnosti nenavrhuje konkrétní osoby do volených orgánů valné hromady a tento návrh nechává v působnosti akcionářů, případně předsedajícího valné hromady.
K bodu 3. pořadu jednání
Vyjádření představenstva:
Součástí obchodního vedení společnosti je zabezpečení řádného vedení účetnictví společnosti včetně zpracování řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Kompletní řádná účetní závěrka včetně návrhu na rozdělení zisku je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 26.05.2023 (v pracovních dnech od 8 - 12 hod). Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o hospodářské činnosti společnosti za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
K bodu 4. pořadu jednání
Vyjádření představenstva:
Dozorčí rada má povinnost seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku a valné hromadě předkládá své vyjádření.
K bodu 5. pořadu jednání
Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)
Aktiva celkem 97.023 Pasiva celkem 97.023
Dlouhodobá aktiva 60.246 Vlastní kapitál 61.472
Oběžná aktiva 36.497 Cizí zdroje 35.551
Výnosy celkem 78.938 Náklady celkem 71.551
Hospodářský výsledek (zisk) 7.387 Dividenda (vč. daně) 480
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku.
Zdůvodnění návrhu:
Projednání účetní závěrky valnou hromadou je zákonnou povinností.
K bodu 6. pořadu jednání
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení auditora Ing. Josefa Novotného
(EKMA HB s.r.o.) pro zpracování auditu a ke schválení účetní závěrky za rok 2023.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje navrženého auditora pro účetní období roku 2023.
Ve Věži dne 26.05.2023
Petr Adamec
předseda představenstva

 

 

 

Plná moc

 

 

 

 

Já, níže podepsaný (á) .........................................................................       nar. ........................................

 

adresa bydliště       ...................................................................................................., dále jen zmocnitel,

 

 

 

z m o c ň u j i

 

 

 

Jméno a příjmení .................................................................................       nar. ........................................

 

adresa bydliště       ................................................................................................., dále jen zmocněnec,

 

 

 

aby mne v plném rozsahu a bez omezení zastupoval (a) na jednání řádné valné hromady společnosti

ZAS Věž, a.s., se sídlem Věž č.p. 118, PSČ 582 56, konané dne 30.června 2023 ve 12:30 hod

v kulturním domě ve Skále č.p. 33. Plná moc pro zastupování platí pro konání výše uvedené valné hromady a pro případ konání náhradní valné hromady.

 

 

 

V ..............................................      dne ..............................................          ..............................................

                                                                                                                                       zmocnitel

 

 

 

 

zmocnění přijímám    .............................................

                                               zmocněnec

Prodej konzumních brambor

Prodej konzumních brambor - 12 Kč/kg

 

Pšenice krmná - 800 Kč/q

Ječmen krmný - 800 Kč/q